+421 944 286 682
servis@megamobil.sk
MEGAmobil.sk

2006 - 2019

Servis a
oprava mobilov
v Bratislave

aj
na počkanie!

Späť

Pravidlá a podmienky používania internetovej stránky www.megamobil.sk

Vstup na túto webovú stránku a jej používanie podlieha nasledujúcim Pravidlám a podmienkam používania webovej stránky www.megamobil.sk ( ďalej aj „ Pravidlá „ ):

Prevádzkovateľom webovej stránky www.megamobil.sk je spoločnosť M&M trade s.r.o. so sídlom Mierová 28, Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 92892/B ( ďalej len „M&M„ ).

Pravidlá upravuje, vydáva a mení výhradne M&M. Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré vstupujú na stránku www.megamobil.sk a používajú túto webovú stránku (ďalej len „Používateľ“).

Zodpovednosť:

NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ UŽÍVATEĽOM, TRETÍM OSOBÁM ČI ICH HARDWARU, KU KTORÝM MOHLO DOJSŤ PRIAMO, NEPRIAMO ALEBO NÁHODOU V DÔSLEDKU ALEBO BEZ OHĽADU NA NAŠE SLUŽBY , VRÁTANE SŤAHOVANIA MATERIÁLOV PROSTREDNÍCTVOM NAŠICH SLUŽIEB. NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA POŠKODENIE UŽÍVATEĽOV ALEBO TRETÍCH STRÁN V DÔSLEDKU NESCHOPNOSTI POUŽIŤ NAŠE SLUŽBY A/ALEBO WEB STRÁNKY A/ALEBO PRODUKTY, ČI UŽ PRIAMO, NEPRIAMO ALEBO V SÚVISLOSTI S TOUTO SKUTOČNOSŤOU. Z TOHTO DÔVODU, POUŽÍVANÍM NAŠICH SLUŽIEB KONÁTE PODĽA SVOJHO ÚSUDKU, NA VLASTNÉ RIZIKO A ZODPOVEDOSŤ. PRETO STE VY VÝYHRADNE ZODPOVEDNÝ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY NA VAŠOM POČÍTAČI, SYSTÉME ALEBO INOM ZARIADENÍ ČI ZA STRATU DÁT V DÔSLEDKU SŤAHOVANIA MATERIÁLOV.

VYSLOVENE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE, ŽE POUŽÍVATE INFOFIRMY STRÁNKY, NAŠE SLUŽBY NA VLASTNÉ RIZIKO A ZODPOVEDNOSŤ A TIEŽ, ŽE WEBSTRÁNKY, SLUŽBY A PRODUKTY SÚ POSKYTOVANÉ V PODOBE „AKO SÚ“ A „AKO SÚ DOSTUPNÉ“. BERIETE TAKTIEŽ NA VEDOMIE, ŽE NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA DOSTUPNOSŤ A/ALEBO FUNKČNOSŤ WEB STRÁNKY AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY A/ALEBO MATERIÁLOV, KU KTORÝM VEDIE PRÍSTUP PROSTREDNÍCTVOM WEBSTRÁNKY.

Megamobil je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z., Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“), oprávnený vykonávať majetkové práva k tejto webovej stránke, predovšetkým udeľovať súhlas na jej použitie. S výnimkou Pravidiel nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránkach www.megamobil.sk povahu právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi megamobil.sk a Používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené alebo dohodnuté inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi megamobil.sk a Používateľom tejto webovej stránky sa riadia znením Pravidiel platných ku dňu vzniku takýchto vzťahov, ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak. Pravidiel sa nevzťahujú na informácie, dokumenty a iné údaje zverejnené na webovej stránke www.megamobil.sk, alebo na úkony vykonané prostredníctvom webovej stránky www.megamobil.sk, ktoré sú záväzné pre obe zmluvné strany na základe osobitných zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a klientom Prevádzkovateľa, ktoré sú založené na vykonávaní obchodov podľa osobitných predpisov, najmä podľa právnych predpisov upravujúcich činnosť megamobil.sk.

Úprava práv a povinností pri prístupe a používaní webu www.megamobil.sk:

1. Váš vstup na túto webovú stránku a jej používanie znamená, že akceptujete tieto Pravidlá, ktoré nadobúdajú platnosť v deň, kedy ste prvýkrát použili túto stránku. Súčasne svojím vstupom na webovú stránku, jej prehliadaním a/alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete týmto Pravidlami, súhlasíte s nimi, a že ich budete dodržiavať a súhlasíte so všetkými platnými zákonmi a inými predpismi na nich s vzťahujúcimi. Ak nesúhlasíte s Pravidlami, nepoužívajte túto webovú stránku.

2. Registrácia Používateľa

Registrácia používateľa na webstránke nie je povinná, zaregistrovaním má však používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú tu zaregistrovaní.

Informácie, ktoré používateľ vyplní na webstránke v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje v profile používateľa, a to do 10 dní od okamihu, kedy zmena údajov nastala.

Zrušenie registrácie

Používateľ je uzrozumený a súhlasí s tým, že registráciu nemôže zrušiť sám odhlásením alebo iným spôsobom. V prípade, ak má používateľ záujem na zrušení registrácie, používateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že používateľ je oprávnený ukončiť vzťah.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

3.Všetky práva, vrátane autorských práv, spojené s týmito webovými stránkami, sú vlastníctvom spoločnosti Mega Mobil Services s.r.o. a za týmto účelom sú ňou aj kontrolované. Pre nekomerčnú osobnú alebo internú potrebu si môžete stiahnuť len jednu kópiu akéhokoľvek materiálu, ktorý sa nachádza na tejto webovej stránke; ale musíte dodržať všetky práva príslušných autorov a oznámenia vlastníkov týkajúce sa tohto materiálu alebo nachádzajúce sa v ňom. Na iné ako osobné účely nesmiete kopírovať, reprodukovať, sťahovať, znovu publikovať, vysielať, prenášať, zobrazovať, modifikovať alebo opätovne používať materiály, nachádzajúce sa na tejto webovej stránke. Akékoľvek použitie tejto webovej stránky ( celku, aj ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu súhlasu Infofirmy v súlade s Autorských zákonom.

4. Linky nachádzajúce sa na tejto webovej stránke vedú k webovým stránkam, ktoré M&M nekontroluje a preto nie je zodpovedný za obsah žiadnej z uvedených stránok alebo odkazov, ktoré sa nachádzajú na takejto stránke. Linky poskytované na tejto webovej stránke vám poskytujeme iba z dôvodu pohodlia a umiestnenie linky neznamená súhlas Megamobil s jej obsahom; Megamobil nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah ktorejkoľvek takto prepojenej stránky. Informácie, ktoré sú obsiahnuté na prepojených stránkach nemusia byť platné alebo dostupné.

5. Ochranné známky, logá, názvy a vyobrazenia, ktoré sa nachádzajú na tejto webovej stránke sú registrované alebo neregistrované ochranné známky M&M a iných spoločností. Z údajov uvedených na tejto webovej stránke nevyplýva žiadne právo na používanie ktorejkoľvek tu uvedenej ochrannej známky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Megamobil alebo dotknutej tretej strany, ktorá by mohla vlastniť príslušnú ochrannú známku.

6. Hoci sa pri príprave tejto webovej stránky venovala pozornosť, zabezpečeniu presnosti uvedených informácií, nemôžeme zaručiť ani potvrdiť ich vyhovujúcu kvalitu alebo vhodnosť na určitý účel, ani výslovné alebo skryté neporušenie práva; nemôžeme zaručiť ani potvrdiť, že informácie a materiály nachádzajúce sa na tejto webovej stránke sú bezchybné alebo presné.

7. Vo väčšine prípadov je možné používať a prehliadať webovú stránku www.megamobil.sk bez poskytnutia osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Napriek tomu v niektorých častiach tejto webovej stránky a pri ich používaní alebo pri používaní niektorých služieb, ktoré je možné využívať prostredníctvom webovej stránky www.megamobil.sk, môže sa stať, že Používateľ poskytne svoje osobné údaje. V takomto prípade poskytnutie osobných údajov Používateľa a akýchkoľvek informácií Používateľom prostredníctvom webovej stránky www.megamobil.sk sa zároveň považuje za udelenie súhlasu Používateľa M&M na spracovávanie týchto informácií a osobných údajov na účely súvisiace s jeho podnikateľskou činnosťou podľa osobitného predpisu, a to v rozsahu poskytnutých osobných údajov a informácii a na dobu, pokiaľ bude trvať účel spracovávania poskytnutých osobných údajov a informácií.

8. V rozsahu, ktoré povoľuje platná legislatíva, spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame alebo následné škody alebo straty, spojené so vstupom a použitím tejto webovej stránky, ako aj za informácie a materiály, ktoré obsahuje.

9. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Megamobil nie ste oprávnení, ani nesmiete pomáhať ostatným, umiestniť na túto webovú stránku žiadne iné pripojenie, či už cez hypertextové spojenie, deep-linkig, zoskupovanie, indexovanie alebo iným spôsobom. Používateľ nesmie prenášať na webovú stránku www.megamobil.sk alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek informácie porušujúce právne predpisy platné v Slovenskej republike alebo odporujúce dobrým mravom. Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek súčastí tejto webovej stránky má výhradne megamobil.

10. Vaše právo na používanie tejto webovej stránky sa automaticky končí bez upozornenia a z vôle megamobil, ak nedodržíte akýkoľvek z bodov týchto Pravidiel. Po ukončení práva na užívanie musíte prerušiť všetky spôsoby využívania tejto webovej stránky a zničiť všetko a akýkoľvek materiál, ktorý ste skopírovali priamo alebo nepriamo z tejto webovej stránky.

11. Tieto Pravidlá sa riadia slovenským právnym poriadkom. Ak sa akékoľvek vyššie uvedené ustanovenie stane protizákonné, neplatné alebo z akéhokoľvek dôvodu nevymáhateľné, potom sa bude takéto ustanovenie pokladať za zrušené a nebude mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení.

12. Megamobil môže tieto Pravidlá zmeniť kedykoľvek a bez upozornenia a to prostredníctvom zaslania zmien on-line. Ste zodpovední za preštudovanie si všetkých informácií zverejnených on-line a pokračovanie v užívaní tejto webovej stránky po tom, ako boli zmeny zverejnené sa považuje za prijatie zmenených Pravidiel na vašej strane.

Platnosť a účinnosť od 1.12.2013

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Prevádzka: OC Retro
Nevädzova 6
Bratislava 821 01 MAPA

Tel.: +421 944 286 682
E-mail: servis@megamobil.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

M&M trade s. r. o.
Mierová 28, Bratislava 821 05

IČO: 47455217
Číslo vložky: 92892/B

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Pondelok 9:00 - 19:00
Utorok 9:00 - 19:00
Streda 9:00 - 19:00
Štvrtok 9:00 - 19:00
Piatok 9:00 - 19:00
Sobota 9:00 - 19:00
Nedeľa 9:00 - 18:00
Všetky práva vyhradené © 2019
MEGAmobil
Všetky práva vyhradené © MEGAmobil.sk 2006 - 2019 | Facebook | Právna doložka | Podmienky používania