+421 944 286 682
servis@megamobil.sk
MEGAmobil.sk

2006 - 2019

Servis a
oprava mobilov
v Bratislave

aj
na počkanie!

Späť

Copyright© Právna doložka

Copyright © 2006 – 2015, www.megamobil.sk , Všetky práva sú vyhradené.

Právna doložka internetových stránok spoločnosti Mega Mobil Services s.r.o.

Prehliadaním internetových stránok www.megamobil.sk potvrdzujete, že ste si prečítali a súhlasíte s uvedenými podmienkami používania stránok spoločnosti Mega Mobil Services s.r.o., ul. Považská 23, Bratislava 831 03, IČO: 46 896 783, DIČ: 2023645316, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka: 85645/B, a zároveň sa zaväzujete ich dodržiavať. Mega Mobil Services s.r.o., si vyhradzujú právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na stránkach upravovať a meniť. Žiadame Vás, aby ste nepoužívali tieto internetové stránky, ak s uvedenými podmienkami používania a s právnou doložkou nesúhlasíte.

Právna doložka

megamobil.sk, umožňujú prezeranie a preberanie informácií z týchto stránok iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských práv zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a iných práv duševného vlastníctva. Všetky autorské práva ako aj všetky práva duševného vlastníctva bez obmedzenia, vo forme a obsahu tejto internetovej stránky patria Mega Mobil Services s.r.o.; všetky práva sú vyhradené, ochrana sa vzťahuje nielen na obchodné meno megamobil.sk, ale aj na ochrannú známku spoločnosti vzťahujúcu sa na označenie MEGAMOBIL, ako aj dizajn webstránky megamobil.sk

Publikovanie informácií na týchto internetových stránkach nemôže byť považované za poskytnutie práva na ich používanie v zmysle ochrany autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu Mega Mobil Services s.r.o., nie je povolené z internetových stránok kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, ochrannú známku, dizajn webovej stránky, počítačový program, softvér, zdrojový kód PP, grafické prvky, databázy, zvuk, ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Obsah stránky je možné zdieľať výlučne ako odkaz na URL adresu stránky. Neoprávnené používanie informácií z týchto stránok v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia. Otázky o podmienkach použitia informácií publikovaných na týchto stránkach je potrebné konzultovať s obchodným oddelením InfoFIRMY s.r.o. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu InfoFIRMY s.r.o. nie je možné túto webovú stránku alebo ich obsah kopírovať alebo napodobňovať ich vzhľad takým spôsobom, aby mohla byť akákoľvek osoba uvedená do omylu, že sa jedná o webové stránky www.infofirmy.sk. Takéto konanie bude považované za poškodzovanie práv Mega Mobil Services s.r.o. a v takom prípade sa môže domáhať ochrany svojich práv a oprávnených záujmov prostredníctvom všetkých dostupných zákonných prostriedkov, vrátane súdnej cesty.

Všetky práva k webovej stránke www.megamobil.sk, ktoré nie sú výslovne udelené tretím osobám, sú vyhradené pre Mega Mobil Services s.r.o. Vyhotovenie rozmnoženín, publikovanie, či iné šírenie diela je možné len na základe licenčnej zmluvy poskytnutej spoločnosťou Mega Mobil Services s.r.o.

V Bratislave dňa 11.12.2013

                                                                                   

                                                                                                                                                                                        

                                    

 


KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Prevádzka: OC Retro
Nevädzova 6
Bratislava 821 01 MAPA

Tel.: +421 944 286 682
E-mail: servis@megamobil.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

M&M trade s. r. o.
Mierová 28, Bratislava 821 05

IČO: 47455217
Číslo vložky: 92892/B

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Pondelok 9:00 - 19:00
Utorok 9:00 - 19:00
Streda 9:00 - 19:00
Štvrtok 9:00 - 19:00
Piatok 9:00 - 19:00
Sobota 9:00 - 19:00
Nedeľa 9:00 - 18:00
Všetky práva vyhradené © 2019
MEGAmobil
Všetky práva vyhradené © MEGAmobil.sk 2006 - 2019 | Facebook | Právna doložka | Podmienky používania